Zasady

ZASADY

Nasza Cukiernia internetowa prowadzi sprzedaż tortów, muffinek, ciasteczek za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ale-tort.pl.

 

 

Projektowanie
Wszystkie nasze ciasta są „szyte na miarę” i robione na zamówienie. Możemy zaprojektować coś nowego lub możesz wybrać projekt z naszej oferty. Jeśli zdecydujesz się na projekt z naszej oferty możemy, jeśli chcesz, zmienić kolory i dopasować je na każdą okazję.

 

 

Zamawianie i płatności
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na podstronie ZAMÓWIENIE. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia przez cukiernię.
Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego, co pociąga za sobą – w przypadku jego przyjęcia – obowiązek zapłaty. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o jej przyjęciu przez cukiernię. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

Prosimy składać zamówienia z wyprzedzeniem minimum jednego (1) tygodnia w przypadku uroczystości, jednak w zależności od naszych zamówień, być może będziemy w stanie przyjąć zlecenia w krótszym terminie.

 

 

Warunki płatności
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rachunek cukierni bezzwrotnego zadatku w wysokości 50 % wartości zamówienia lub może z góry opłacić zamówienie w całości. Kwota zadatku będzie odliczona od ceny końcowej ciasta. Wartość zamówienia obejmuje: cenę wyrobu cukierniczego oraz ewentualne koszty dostarczenia wyrobu. Reszta należności musi być zapłacona najpóźniej  w momencie odbioru. Brak odnotowania wpłaty na koncie cukierni w ciągu 24 h od przekazania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia oznaczać będzie anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu wpływu zadatku na konto sklepu.

 

 

Czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi: 30 dni w przypadku tortów weselnych, 72h w przypadku pozostałych tortów oraz innych produktów i liczony jest od momentu dokonania płatności. Klient ma prawo wskazać późniejszą datę realizacji zamówienia. Jeśli zamówienie wysłane jest poniżej terminu 72h przed odbiorem klient może skorzystać tylko ze standardowej oferty cukierni.

 

 

Zmiany projektu
Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu przed rozpoczęciem biegu minimalnego terminu dla realizacji danego zamówienia (30 dni w przypadku tortów weselnych, 72h w przypadku pozostałych tortów oraz innych produktów, uwzględniając dni wolne od pracy). Informacja o anulowaniu lub zmianie zamówienia musi wpłynąć e-mailem na adres: cukierniaaletort@gmail.com do godz. 19:00 odpowiednio 30 dni lub 72h przed datą realizacji zamówienia. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana w późniejszym terminie nie jest możliwa, a Klient jest zobowiązany do zapłaty całej ceny (100 % wartości zamówienia ), przy zaliczeniu na jej poczet kwot już przez niego wpłaconych.
Zmiany projektu tortów weselnych mogą być dokonywane nie później niż jeden (1) miesiąc przed odbiorem/dostawą. Jeżeli zmiana wpłynie na koszty to ogólne saldo będzie skorygowane. Nieodebranie zamówionego towaru nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całej ceny za zamówiony towar.

 

 

Wypożyczenie stelaży
Wypożyczenie stelaża do tortu lub muffinek kosztuje 50 zł. Przy wypożyczaniu stelaży do muffinek pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł, do tortów 300 zł. Kaucja pobierana jest przy odbiorze stelaża w gotówce lub płatna przed jego odbiorem przelewem – kwota kaucji musi wpłynąć na konto cukierni przed wydaniem stelaża. Kaucja zostanie zwrócona w momencie oddania stelaża do siedziby cukierni w taki sam sposób, w jaki została zapłacona. Przy czym przelew zostanie dokonany w następnym dniu roboczym po dniu zwrotu stelaża.
Stelaż należy zwrócić w nienaruszonej kondycji w przeciągu 3 dni od realizacji zamówienia.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia stelażu kaucja nie zostanie zwrócona.

 

 

Odbiór
Wszystkie torty mogą być odbierane z naszej pracowni w Warszawie. Istnieje możliwość dostarczenia produktu pod wskazany adres.

Dostarczenie produktu na terenie Warszawy  kosztuje 50 zł

Koszt dostawy jest doliczany do rachunku za zamówione towary. Jeśli chcesz sam odebrać swój tort, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą się przydarzyć po opuszczeniu naszej pracowni.

Wszystkie produkty przygotowywane są ręcznie, dlatego dekoracje mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Oferta dostępna na stronie internetowej www.ale-tort.pl jest ważna w dniu jej publikacji i może być codziennie modyfikowana – z zachowaniem czasu trwania dotychczasowych promocji.
Po odbiorze produktów należy je przechowywać w warunkach chłodniczych. Czas przydatności do spożycia to 24 h od ich odbioru.
Cukiernia zobowiązana jest przygotować w ramach zamówienia wyrób cukierniczy bez wad. Przy odbiorze zamówienia proszę dokładnie sprawdzić zawartość zakupów. Reklamacje co do niezgodności produktów z zamówieniem najlepiej zgłosić od razu przy odbiorze, nie później jednak niż w ciągu 24 h od odbioru – w sposób wskazany w pkt poniżej.

 

 

Reklamacje
Reklamacje wyrobów przyjmowane będą mailowo, po zwrocie przez Klienta reklamowanego towaru, wskazane jest również przedstawienie dowodu zakupu. Reklamacja musi zawierać co najmniej określenie: Klienta, jego danych kontaktowych, daty złożenia zamówienia. W przypadku reklamacji co do jakości produktu konieczne jest dostarczenie do siedziby przynajmniej próbki zamówionego wyrobu, umożliwiającej jego identyfikację. Wszelkie reklamacje powinny być złożone na piśmie drogą elektroniczną na adres: aletort@aletort.pl. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ich wpłynięcia. Jeśli Klient będący konsumentem w ramach rękojmi zażąda wymiany lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, a cukiernia nie ustosunkuje się do żądania w terminie 14 dni, uznajemy że żądanie to uznała za uzasadnione.
Jeśli cukiernia nie uzna reklamacji Klienta będącego konsumentem, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Klient może zwrócić się o mediację do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej składając wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a cukiernią. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, składając wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikającego ze złożonego zamówienia. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH). Lista WIIH wraz z danymi adresowymi dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
Informujemy, iż stosownie do art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 . o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej wskutek złożenia zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze względu na krótki termin przydatności do spożycia ciast i tortów (produkty ulegające szybkiemu zepsuciu).
Kopiowanie i rozpowszechnianie opisów, obrazków, zdjęć umieszczonych na stronie www.ale-tort.pl jest zabronione.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www.ale-tort.pl i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych od dnia ich publikacji.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów przechowywane są w zbiorze danych ale-tort.pl, których administratorem jest AleTort Jarosław Dyniewicz, z siedzibą w Warszawie, 03-937, Zwycięzców 55. Dane osobowe Klientów są przetwarzane dla potrzeb zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i realizacji umów zawieranych z Klientami (zamówień). Firma w tym celu będzie przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresy elektroniczne, numer telefonu, numer rachunku bankowego, data złożenia i realizacji zamówienia, rodzaj, cena zamówionych wyrobów cukierniczych, opłaty wniesione z tytułu kaucji i przewozu wyrobów cukierniczych, adres ich doręczenia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia.